Ochrana osobních údajů

Alma-natural cosmetics s.r.o., IČO: 08881871, se sídlem Zábrdovická 25/2, Brno, 615 00 a sídlem provozovny Zábrdovice 25/2 Brno (dále jen „Správce“) tímto informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých klientů, které klienti Správci v této souvislosti poskytnou.

Správce zpracovává v případě Vaší objednávky učiněné prostřednictvím rozhraní webové stránky Správce umístěné na internetové adrese https://www.alma.cz, následující osobní údaje:

jméno a příjmení,

adresní údaje,

telefonní číslo,

e-mailovou adresu.

Jméno a příjmení a adresní údaje je nutno zpracovat ze zákonných důvodů za účelem řádné identifikace a vystavení daňového dokladu. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje. Telefonní číslo a emailovou adresu je nutno zpracovat za účelem potvrzení objednávky a případného informování o důležitých skutečnostech majících vliv na smluvní vztah či na plnění ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a objednatelem. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy a dále po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. To samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy. Neposkytnutí některého z těchto údajů může mít za důsledek neuzavření smlouvy.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů budou zpracovávat i další zpracovatelé, a to zejména účetní kancelář, advokátní kancelář apod. Seznam těchto zpracovatelů je k dispozici na webových stránkách https://www.alma.cz nebo na vyžádání prostřednictvím e-mailové adresy info@alma.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů lze Správce kontaktovat telefonicky na čísle +420 777 044 199 nebo prostřednictvím e-mailové adresyinfo@alma.cz. Obecné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt též na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, dostupných na http://www.uoou.cz.