VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ALMA-NATURALCOSMETICS

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších novel, vzájemná práva a povinností prodávajícího a kupujícího v souvislosti se smluvními vztahy uzavíranými prostřednictvím internetového obchodu www.alma.cz (dále jen „e-shop“).
 2. Kupující je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit dostatečně předem před uskutečněním objednávky produktů z e-shopu.
 3. Prodávajícím a zároveň provozovatelem e-shopu je Alma-natural cosmetics s.r.o., IČO: 08881871 fakturační adresa: Zábrdovická 25/2, 615 00 Brno, adresa provozovny: Zábrdovická 25/2 Brno 61500, tel.: +420 777 044 199/+420 732 472 797.
 4. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

II. Vymezení základních pojmů

 1. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smluvního vztahu nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání.
 2. Spotřebitelskou smlouvou je smlouva, kde na jedné straně vystupuje spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 3. Fyzickou osobou, která není spotřebitelem, je osoba, která při uzavírání a plnění smluvního vztahu jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání.

III. Informace o produktech a cenách

 1. E-shop vede katalog produktů, ve kterém jsou uvedeny informace o jednotlivých produktech, jejich cenách a hlavních vlastnostech. Prodávající není plátcem DPH a ceny jednotlivých produktů jsou proto vždy uváděny bez DPH.
 2. Prodávající si vyhrazuje možnost neuzavření kupní smlouvy ohledně těch produktů, u nichž bude uvedeno, že jsou „nedostupné“, popřípadě „nelze objednat“.
 3. V e-shopu jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

IV. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující může učinit nabídku k uzavření smlouvy ve formě řádně vyplněné a prostřednictvím e-shopu odeslané objednávky. Takováto objednávka kupujícího se považuje za závazný návrh k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 2. Kupující si při zadávání objednávky vybere zboží, počet kusů, způsob platby a způsob doručení zboží. Ještě před samotným odesláním objednávky je kupujícímu umožněno, aby si vyplněné údaje a specifikaci jím vybraného zboží zkontroloval a popřípadě změnil. Aby byl objednávkový formulář kupujícího platný, je potřeba vyplnit všechny povinné údaje a kupující musí potvrdit, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 3. Prodávající po obdržení návrhu na uzavření kupní smlouvy, tedy objednávky učiněné kupujícím, zašle na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou v jeho objednávce, v souladu s ustanovením § 1827 odst. 1 občanského zákoníku potvrzení objednávky. Toto potvrzení objednávky prodávajícím je uskutečňováno automaticky, a tedy není chápáno jako akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy, tedy akceptací návrhu kupujícího, je až odeslání produktů ze strany prodávajícího kupujícímu, anebo také výslovná akceptace prodávajícím ve formě e-mailu či telefonu.
 4. Spotřebitel má do doby uzavření kupní smlouvy s prodávajícím právo od jím učiněného návrhu k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím odstoupit, respektive zrušit svou objednávku e-mailem nebo telefonicky bez hrozby jakýchkoliv sankcí.

V. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Spotřebitel má zákonné právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží spotřebiteli tato lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávky zboží, běží spotřebiteli tato lhůta pro odstoupení ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. Pro účely odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který se nachází na webové stránce e-shopu s možností jeho stažení, anebo tak může učinit jiným vhodným způsobem, který bude mít formu jednostranného právního jednání (např. e-mailem, dopisem apod.). Odstoupení od smlouvy v tištěné písemné formě zašle spotřebitel na adresu: Alma-natural cosmetics s.r.o., Zábrdovická 25/2, 615 00 Brno.
 3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem jakým je přijal. Jiným způsobem lze peněžité prostředky vrátit jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 4. Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání zboží, než je nejlevnější způsob, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Náklady na vrácení zboží nese sám spotřebitel.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže spotřebitel v souvislosti s produkty prodávanými v tomto e-shopu od smlouvy odstoupit, mj. pokud se jedná:
  1. o zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  2. o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 8. Spotřebitel nemůže od smlouvy bez udání důvodu odstoupit, bylo-li zboží již částečně spotřebováno a také v případě, že to vylučuje charakter zboží, zejména pak z hygienických důvodů.
 9. Vrátí-li spotřebitel zboží prodávajícímu neúplné, poškozené nebo viditelně opotřebené, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody.

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitelem

 1. Kupující, který není spotřebitelem, nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží.
 2. Kupující, který není spotřebitelem, může odstoupení od smlouvy uplatnit pouze jako právo z vadného plnění, jež je podstatným porušením smlouvy dle ustanovení § 2106 občanského zákoníku.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí nemá vady. Zejména pak prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době převzetí zboží kupujícím:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku či předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům správních předpisů.
 2. Zboží se považuje za vadné již při převzetí, pokud se vada projevila v průběhu šesti měsíců ode dne jeho převzetí.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, považuje se tato doba za dobu, po kterou se prodávající zavazuje za jakost zboží.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupují právo na:
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • odstranění vady opravou věci,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupení od smlouvy.
 5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádá-li kupující opravdu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 6. V případě, že si kupující nezvolí právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 8. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věc; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 9. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jaké ji obdržel. To neplatí,
  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 11. Pokud kupující neoznámí vadu věci včas, pozbývá právo od smlouvy odstoupit.
 12. Práva z vady se uplatňují prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách e-shopu, anebo prostřednictvím jiného způsobu, který bude mít formou jednostranného jednání směřujícího vůči prodávajícímu (např. dopis, e-mail apod.). Vytištěný formulář nebo dopis je pro uplatnění práva z vad nutno zaslat na adresu: Alma-natural cosmetics s.r.o., Zábrdovická 25/2, 615 00 Brno včetně vadného zboží.

VIII. Způsob dodání zboží

 1. Prodávající umožňuje kupujícímu si pro doručení objednaného zboží vybrat z následujících způsobů dopravy:
  1. Osobní odběr
  2. DPD
  3. Zásilkovna
 2. Způsob dopravy si kupující vybere při vyplňování objednacího formuláře, popř. jej sdělí prodávajícímu v telefonu při objednávce telefonické.
 3. Při zvolení způsobu dopravy „Osobní odběr“ si může kupující svou objednávku po předchozí domluvě vyzvednout na adrese: Alma – natural cosmetics s.r.o., Zábrdovická 25/2  Brno.

IX. Platební podmínky

 1. Kupující objednané zboží uhradí prostřednictvím bankovního převodu na zálohovou fakturu. Po obdržení objednávky, tedy návrhu na uzavření kupní smlouvy, zašle prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu (uvedenou v objednávkovém formuláři, popř. sdělenou telefonicky, při telefonické objednávce) výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží kupující zaplatí na bankovní účet prodávajícího č. 2601759169/2010, vedený u Fio banky a.s. Zboží bude kupujícímu zasláno až po připsání peněžité částky na účet prodávajícího. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.
 2. Kupující objednané zboží uhradí přes platební bránu Gopay. Zboží bude odesláno do dvou dnů od provedení objednávky.
 3. Faktura za objednané zboží bude kupujícímu zaslána elektronicky na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl ve své objednávce.

X. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající se v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), stal správcem poskytnutých osobních údajů kupujícího (subjektu údajů) a je proto povinen jej informovat o ochraně jeho osobních údajů.
 2. Správcem osobních údajů kupujícího je Alma-natural cosmetics. s.r.o, IČ: 08881871 se sídlem Zábrdovická 25/2, 615 00 Brno, kterou může kupující kontaktovat následovně:
  1. MgA Šárka Hasara:
   • písemně – na adrese: Zábrdovická 25/2, 615 00 Brno
   • elektronicky – na e-mail: [email protected]
   • telefonicky – na tel.: +420 777 044 199
 3. Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytnost pro splnění smluvních závazků plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
 4. Prodávající jako správce nebude osobní údaje kupujícího poskytovat žádné třetí straně a ani do zahraničí.
 5. Kupující, jakožto subjekt údajů, má právo po prodávajícím, jakožto správci jeho osobních údajů, požadovat, aby mu k jeho osobním údajům zajistil přístup. Kupující má také právo na opravu či výmaz jeho osobních údajů, popř. právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost jeho osobních údajů.
 6. V případě, že kupující dá souhlas se zpracováním jeho osobních údajů nad míru nutnou, má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 7. Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat těmito způsoby:
  1. písemně – na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
  2. elektronicky – [email protected]
  3. telefonicky – tel.: +420 234 665 444
 8. Kupující poskytuje své osobní údaje prodávajícímu na základě smluvního závazku. V případě, že by kupující příslušené osobní údaje odmítl poskytnout, nelze s ním uzavřít příslušnou závazkovou smlouvu.
 9. Kupující prodávajícímu poskytuje jen ty osobní údaje, které jsou nutné k plněné smluvního závazku. Pokud by kupující nabyl dojmu, že prodávající po něm vyžaduje osobní údaje nad míru přiměřenou, může podat k Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost.
 10. Kupující může vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů prodávajícím pro účely přímého marketingu a prodávající je pak nesmí pro tyto účely zpracovávat.
 11. Dojde-li k narušení ochrany osobních údajů, která by měla za následek vysoké riziko pro práva a svobody kupujícího, je prodávající o tomto kupujícího bez zbytečného odkladu povinen informovat.

XI. Elektronická fakturace

 1. Kupujícímu je vystaven doklad o koupi formou elektronické faktury. Prodávající elektronickou fakturu kupujícímu zašle na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři, popř. kterou uvedl při telefonicky učiněné objednávky.

XII. Závěrečná ujednání

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva týkající se obsahu včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. V případě mimosoudního řešení sporu, je subjektem k vyřizování stížnosti kupujícího Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, zřízena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších novel, na kterou je možné se obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách ČOI: http://www.coi.cz.
 5. Od těchto obchodních podmínek je možné se odchýlit pouze na základě vzájemného souhlasu a dohodnutého nového obsahu obou smluvních stran. V případě, že by odlišnost od těchto obchodních podmínek vzešel pouze od jedné ze smluvních stran, aniž by ji druhá smluvní strana akceptovala, postupuje se dle těchto obchodních podmínek e-shopu.
 6. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat vždy však v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Tímto však nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti původního znění obchodních podmínek.
 7. Obchodní podmínky e-shopu vstupují v platnost a účinnost dne 1.11.2018.